Policy

Fraktkillarna i Malmö AB skall vara en säker och trygg arbetsplats där både personal och kunder skall känna att vi följer de lagar och regler som finns.

Vår policy är att skapa förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara kundernas förväntningar.

Kvalitén i all vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning till att välja oss som samarbetspartner.

Alla som blir berörda av vår verksamhet skall vara fast övertygade om att kvalitén är en viktig angelägenhet för Linjegods.

Det innebär att vi skall sträva efter att erbjuda rätt kvalité på våra tjänster och transportsystem så att kostnaden för kunden blir så låg som möjligt.

Detta skall uppnås genom att:

 • Ha klara och enkla ansvars- och samarbetsformer med kunder och leverantörer.
 • Utföra våra uppdrag rätt för början och i rätt tid.
 • Varje uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.
 • Aktivt och kontinuerligt arbeta mot kvalitetsförbättringar.
 • Personalen skall vara motiverad och kunniga i sina arbetsuppgifter genom kontinuerlig utbildning.
 • Följa lagar och förordningar.
 • Arbeta enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008

Trafiksäkerhetspolicy

 

 

 

Vår ambition på Fraktkillarna är att varje anställd, som yrkesmän, ska vara föredömen i trafiken.

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

 • Alltid använder säkerhetsbälte
 • Håller avstånd till framförvarande
 • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • Respekterar och följer kör- och vilotidsreglerna
 • Respekterar gällande viktbestämmelser
 • Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • Säkrar godset på ett säkert och ansvarsfullt sätt
 • Är alkohol- och drogfria
 • Undviker körning vid trötthet
 • Hålla fordonen i ett trafiksäkert skick
 • Strävar efter att inte anta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd

 

Alkohol- och drogpolicy

Vår alkohol- och drogpolicy går ut på att i alla lägen motarbeta alla slags droger under arbetstid.
 • Alkohol eller droger får inte nyttjas under arbetstid.
 • Missbruk tolereras ej utan måste åtgärdas omedelbart, arbetsledningen ansvarar för att så sker.
 • Vid misstanke om missbruk kallas personen i fråga till samtal där det diskuteras handlingsplan och rehabilitering för att kunna återgå till arbetet.
 • Alkohol ska användas med eftertanke i samband med representation och fester med koppling till arbetet.

 

 

Miljöpolicy

 
 • Vi har ett starkt miljöengagemang och tar ansvar för miljön på ett kostnadsmedvetet sätt.
 • Vi bedriver åkeriverksamhet på ett sätt så att belastningen på miljön blir så liten som möjligt.
 • Verksamheten är inriktad på att utnyttja resurser, råvaror och energi så att föroreningar, bullar och avfall minimeras.
 • Vid inköp eftersträvar vi produkter med lägsta möjliga miljöpåverkan.
 • Vi investerar kontinuerligt i nya fordon och utrustning för avgasrening.
 • Vi planerar våra transporter med modern teknologi för att minimera körsträckorna.
 • Vid varje transport eftersträvar vi ett optimalt kapacitetutnyttjande.
 • Vi källsorterar och minimerar användande av engångsmaterial.
 • Vi och vår personal skall vara väl medvetna om vår roll i det totala miljöarbetet.
 • Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.