KRAVEN PÅ YKB 

Kraven på yrkesförarkompetens har som syfte att säkerställa så förare har den nödvändiga kompetensen för yrket. Den förare som utför godstransporter med ett fordon som kräver C-behörighet eller persontransporter med ett fordon som kräver D-behörighet måste enligt lagen ha ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). För att få ett yrkeskompetensbevis krävs en grundutbildning på 140 eller 280 timmar, alternativt hävdvunnen rätt. YKB-behörigheten ska förnyas genom att genomgå 35 tim fortbildning inom vart femte år. Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år, och ska därefter förnyas med fortbildningskurser.

Fortbildningen är på 35 timmar och kan delas upp på delkurser om minst 7 tim. enligt nedan:

Delkurs 1 Effektiv körning

Målgrupp: Lastbilsförare / Bussförare

En yrkesförare ska framföra sitt fordon trafiksäkert och skickligt så att arbetsuppgifterna blir utförda på bästa möjliga sätt. Samtidigt är det viktigt att anpassa körningen för att minimera bränsleförbrukningen och slitaget på fordonet.

Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför.

Delkursens ämnesområde och mål:

Denna delkurs tar upp ämnesområdena 1.1, 1.2 och 1.3 enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Utbildningstid: 7 timmar

Delkurs 2 Säkra godstransporter

Målgrupp: Lastbilsförare

Som lastbilsförare måste du vara insatt i hur olika metoder och tekniska hjälpmedel för lastsäkring ska användas. Konsekvensen av att inte göra rätt kan bli förödande för miljö, omgivningens hälsa samt skada godset.

Målet med utbildning är att ge deltagaren kunskap att säkra sin last samt använda fordonet på ett korrekt sätt och samtidigt uppfylla säkerhetskrav.

Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför.

Delkursens ämnesområde och mål:

Denna delkurs tar upp ämnesområdena 1.4, 2.2 och 3.7 enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Utbildningstid: 7 timmar

Delkurs 2 Säkra persontransporter

Målgrupp: Bussförare

Som bussförare måste du vara insatt i bestämmelser för persontransporter och hur olika metoder och tekniska hjälpmedel ska användas för att säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet. Samtidigt ska säkerhetskrav uppfyllas och fordonets kapacitet ska utnyttjas korrekt.

Målet med utbildning är att ge deltagaren kunskap att säkra sin last samt använda fordonet på ett korrekt sätt och samtidigt uppfylla säkerhetskrav.

Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför.

Delkursens ämnesområde och mål:

Denna delkurs tar upp ämnesområdena 1.5, 1.6, och2.3 enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Utbildningstid: 7 timmar

Delkurs 3 Lagar och regler

Målgrupp: Lastbilsförare / Bussförare

En trött och stressad förare kör sämre. Därför finns det regler som styr hur mycket en yrkesförare får köra. Det handlar om förarens hälsa samt dennes och andras trafiksäkerhet. Regelverket måste gälla samtliga förare för att minska risken för orättvis konkurrens. Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför.

Delkursens ämnesområde och mål:

Denna delkurs tar upp ämnesområdena 2.1 enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Utbildningstid: 7 timmar

Delkurs 4 Din Hälsa

Målgrupp: Lastbilsförare / Bussförare

En yrkesförare behöver känna till risker i arbetsmiljön för att kunna förebygga dem. Framförallt genom att ha kunskap, använda anpassade hjälpmedel och att planera sin tid för att arbeta riskmedvetet, skonsamt och säkert. Dessutom krävs grundläggande kunskaper om god hälsa, sömn, motion och möjligheter till återhämtning.

Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför.

Delkursens ämnesområde och mål:

Denna delkurs tar upp ämnesområdena 3.1, 3.3 och 3.4
enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Utbildningstid: 7 timmar

Delkurs 5 Trafiksäkerhet och Risker

Målgrupp: Lastbilsförare / Bussförare

En yrkesförare ska vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor samt bedöma och agera i risk- och krissituationer.

Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför.

Delkursens ämnesområde och mål:

Denna delkurs tar upp ämnesområdena 1.3A, 3.1 och 3.5
enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Utbildningstid: 7 timmar

KRAVEN PÅ YKB 

Kraven på yrkesförarkompetens har som syfte att säkerställa så förare har den nödvändiga kompetensen för yrket.

Den förare som utför godstransporter med ett fordon som kräver C-behörighet eller persontransporter med ett fordon som kräver D-behörighet måste enligt lagen ha ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB).

För att få ett yrkeskompetensbevis krävs en grundutbildning på 140 eller 280 timmar, alternativt hävdvunnen rätt. YKB-behörigheten ska förnyas genom att genomgå 35 tim fortbildning inom vart femte år.

Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år, och ska därefter förnyas med fortbildningskurser.

Fortbildningen är på 35 timmar och kan delas upp på delkurser om minst 7 timmar.

KOMPETENS

Att kunna utföra sina uppdrag, idag krävs det en grundutbildning

Yrkesförarkompetens

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Innan du påbörjar din utbildning
Det finns vissa saker som kan vara bra att känna till innan du påbörjar din grundutbildning eller fortbildning. Läs mer om vad du kan förvänta dig av din utbildare. Speciella regler för den som genomgår yrkesförarutbildning
Det är möjligt att bli yrkesförare för tung lastbil och buss vid lägre ålder än gällande körkortsålder. Det kan ske hos utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen, i gymnasieskolan eller komvux. Läs mer om de speciella reglerna.

Förnya beviset

För att förnya yrkeskompetensbeviset ska man genomgå en hel fortbildning i det transportslag som man har yrkeskompetens i. Om man väljer att dela upp fortbildningen i delkurser, ska man genomgå alla delkurser i samma transportslag. Om man har ett giltigt yrkeskompetensbevis inom båda transportslagen, räcker det att genomgå en fortbildning. Du som förare får välja om du genomgår en hel fortbildning för gods- eller persontransport.

Inte aktiv förare

Är du inte aktiv förare nu men vill ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare vid ett senare tillfälle , måste du genomgå en fortbildning på 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis. Detta gäller om du har hävdvunnen rätt eller om du har haft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Den som tidigare har haft ett yrkeskompetensbevis för både gods- och persontransport och beviset är ogiltigt, behöver genomgå en fortbildning för varje transportslag för att återfå yrkesförarkompetens i båda transportslagen. Har föraren inget giltigt yrkeskompetensbevis och genomgår t.ex. en fortbildning i godstransporter, utfärdas ett yrkeskompetensbevis för godstransporter.

.

Fakta om reglerna

Kraven på yrkeskompetensbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och sedan den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare som utför gods- eller persontransporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Krav på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

EES-länderna är:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

KOMPETENS

Att kunna utföra sina uppdrag, idag krävs det en grundutbildning

HAR DU ÄNNU INTE GÅTT DIN FÖRSTA FORTBILDNING? 

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. Nu måste alltså även du som omfattas av ”hävdvunnen rätt” ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning. Om du saknar ett yrkeskompetensbevis måste du gå en fortbildning.

Prata redan idag  med din arbetsgivare för ett  kontakt med oss

Förtydligande om undantag
För yrkesförare med giltigt yrkeskompetensbevis för både gods- och persontransporter finns ett undantag i lagen. De får välja att genomgå en fortbildning för att förnya giltighetstiden för både gods- och persontransporter.

Personer som aldrig har haft ett yrkeskompetensbevis eller yrkesförare som har lämnat yrket och saknar ett giltigt yrkeskompetensbevis, omfattas inte av detta undantag. (2007:1157)

Lagen innehåller bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera. Högst en delkurs på 7 timmar kan ske som distansutbildning. Sammanlagt får en fortbildning innehålla högst 12 timmar distansutbildning.

Författningar

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande yrkesförarkompetens:

REGISTRERA DITT INTRESSE

Registrera ditt intresse!
Denna bokning är preliminär tills du fått bekräftelse av oss